تو به "حال" خودت فکر می کنی


و او به "آینده" ی فرزندش !

و در خانه اش

پذیرایی به اتاق خواب رفته است...!

آرشیتکت این نقشه ی عجیب کیست ؟!!!