به‌ بدبختی‌ِ مردمان‌ پایان‌ بخشیدیم‌...

 

چه‌ روده‌ درازِ این‌ کوروش‌ِ صغیر !

سه‌ زرع‌ سخنرانی‌ کرده‌ وُ توقع‌ داره‌ 

همه‌ی‌ اونا رُ روی‌ این‌ لوح‌ِ گِلی‌ بنویسم‌ ،

اونم‌ با خط‌ِ میخی‌ !

دِ اَمون‌ بده‌ ، سَردار !

اگه‌ زِرت‌ُ زِرت‌ با اون‌ شلاق‌ بزنی‌ رو گُرده‌م‌ ،

این‌ کتیبه‌ تا صد سال‌ دیگه‌ هم‌ حاضر نمی‌شه‌ !

می‌دونم‌ که‌ اول‌ِ صُبی‌ ،

شاه‌ِ شاهان‌ برای‌ بازدیدِ این‌ کتیبه‌ میان‌ !

دِلِت‌ قرص‌ باشه‌ !

شب‌ نشده‌ کارم‌ تموم‌ میشه‌ !

اما یه‌ سوال‌ دارم‌ :

شما غیر از این‌ برده‌ی‌ بدبخت‌ ،

کسی‌ رُ پیدا نکردین‌ 

که‌ بیانیه‌ی‌ آزادی‌ِ آدمیزادُ بَراتون‌ کنده‌کاری‌ کنه‌ ؟