نام: محمد میلاد

نام خانوادگی: ******

دانشجوی مهندسی صنایع _ دانشگاه صنعتی قم

اهل کاشان