سرباز

سرباز نه کُشت هیچ کس را و نه مُرد!

 

نه دل به شبِ گلوله و مرگ سپرد

 

تنها به بغل گرفت عکسی را... بعد

 

یک پارچه ی سفید را بالا برد