نفرت

واژه ای لمس شدنی است

در چشمان سرباز اسیری

که آخرین نامه ی عاشقانه اش

جای همسرش

دست سربازان مست دشمن افتاده...!!!