"مادر" چند بخش است؟

تمام بچه ها بی درنگ پاسخ دادند

جز پسرکی که به "خُمپاره" می اندیشید...!!!