فرزندان شکنجه‌گر

از شغل پدر چیزی نمی‌دانند

و او آنان را نوازش می‌کند

با همان دستی که کابل را فرود می‌آورد

و ناخن را می‌کشد...