عشق یعنی

با تمام قدرت خودت را کش بدهی !

در کشاکش متلاشی شدن مفاصلت

سر انگشتانت صورتش را لمس کند !

اما

درک لمس صورت قاب گرفته اش

لبخندت را بخشکاند !

و از آن بدتر

وقتیست

که به تلنگری از خواب می پری !

نه لمسی

نه صورتی

نه حتی قاب عکسی!

تو هستی و سکوت و یک مشت خیال ... !!!