کاندیدا رأی آورد

تابلو، نقاش را ثروتمند کرد

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد

کارگردان جایزه‌ها را درو کرد

و هنوز

سر همان چهارراه

واکس می‌زند

کودکی که همیشه بهترین "سوژه" است...!