جاسیگاری ام شهادت می دهد،

برگشتنت بستگی به این دارد

خدا گوشش بدهکار دعاهای من باشد،

یا سیگار فروش محله ...!!!