تو غارگردی من غار ِ بعدی 

من آستینم تو مار بعدی 

من در نخ تو ، تو در نخ او 

سیگار بعدی ... سیگار بعدی ...

حتی مجال یک بوسه هم نیست 

از یار قبلی تا یار بعدی

عشق آن پزشک ِ مشهور شهر است

یک جمله دارد : بیمار بعدی !

یک جمله کافی ست تا دل بلرزد 

کاری ندارد با کار بعدی 

ای عشق ِ سابق ای خواب ِ صادق 

شاید قیامت ... دیدار بعدی ...

 

از مجموعه بیمار بعدی