اینجا مصر باستان نیست!

اما فراعنه‌ی بسیاری هستند

در این توهّم

که عصای موسی توی شُرتشان است!

همچون فاتحان

اژدها بر نیل ِ دو نیم شده می‌رانند

در جغرافیای زنانی

که نیلشان را می‌فروشند

و نان می‌خرند!

اینجا موسی حرام‌زاده است!

در نهرها سقط می‌شود

و هیچ آسیه‌ای به دادش نخواهد رسید!

در هر خیابان این سرزمین

اهرامی هست

که در آنها

خدا مومیایی شده‌ است!

اینجا مصر باستان نیست!

اینجا...!