از خاک مرا به زور آدم کردی

با رغبت و میل خود ندادم...، کردی!

یک عمر عذاب دادی و بخشیدم

خوش باش خدایا که جوادم کردی...!!!