گریه نکن! کوچولو

موشک که ترس ندارد!

این دعوای احمقانه‌ی آدم بزرگ‌هاست

بر سرِ اسباب‌بازی‌هاشان.

یک گنبد

و یک دیوار

که نمی‌شود جا به جاشان کرد.

 

گریه نکن! کوچولو

کسی صدایت را نمی‌شنود!

چشم‌هایت را ببند،

گوش‌هایت را بگیر...

شاید موشکی که به سمت تو می‌آید

راهش را عوض کند!

 

گریه نکن! کوچولو

مُردن که ترس ندارد!