کاش


دلها آنقدر پاک بود
 
که برای گفتن
 
" دوستت دارم"
 
نیازی به قسم خوردن نبود