وقتی که مجرم می شوی، زندان مقصر نیست

درها اگر قفل است، زندانبان مقصر نیست

باران بخواهد یا نخواهد، خیس خواهی شد

بی چتر بیرون میروی، باران مقصر نیست

فرقِ میانِ راه با گمراه، بسیار است

قرآن نمی خوانَد کسی، قرآن مقصر نیست