بعیدتَرین‌ رؤیاها هم‌ حقیقت‌ دارن‌ !

حتا اگه‌ تعریف‌ کردن‌ِ بعضیاشون‌ ،

سَرِ آدم‌ُ به‌ باد بده‌ !

رؤیای‌ بچه‌گی‌ِ پاسبون‌ِ سَرِ چهاراه‌ 

داشتن‌ِ یه‌ سوت‌ سوتک‌ بوده‌ ،

ناظم‌ِ دبستان‌ِ ما 

دلش‌ می‌خواسته‌ هیتلر بشه‌ ،

و اون‌ زن‌ِ اون‌ کاره‌ی‌ خیابون‌ْ 

شبا خواب‌ِ سوفیالورن‌ُ می‌دیده‌ !

 

بعضی‌ وقتا ،

فکر کردن‌ به‌ آفتاب‌ 

آدم‌ُ بیشتر از خودِ آفتاب‌ گرم‌ می‌کنه‌ !