سیب هست،

سمنو هست،

سبزه هست،

سکه و سماق هست،

سنجد و ساعت هست...

تنها تو نیستی! پسر!

هفت‌سینِ مادر

دیگر سهراب نخواهد داشت...