سلامْ ختم ِ رسولان و  وَالسّلامْ علی

تمـامْ حجـّت ِ  بـر مـا و  ناتمـامْ علی

 

نمـیرد آنکه سـرش تیغ را هـلاک کند

«دَمَ العَوامْ»‌ علی و «عَلَی الدَّوامْ» علی

 

اگرچه تیغ ِ دو دَم داشت شیر بیشه ی حق

نــکــرده بـود دَمـی فکـر ِ انتقـامْ علی 

 

تمام مـسئـله در قـدِّ یک نــگاهْ حسین 

تمام مـسئـله در حدِّ یک کــلامْ علی

 

کــدام شـاه لـبـاس گدا بــه تـن دارد 

جـز آن فروتن ِ شایسته ی مقامْ علی

 

من آن نی‌اَم که به هر سِفله اقتدا بکنم

خوشا نمازْ جماعت خوشا امامْ علی

 

به راه ِ شمر نرفتم علی شناس شدم 

هرآنکه گفت: علی گفته‌ام: کدام علی!؟