بعضیا می‌گن‌ ،

شبا تو پایین‌ مایینای‌ شهر

می‌شه‌ اصغر قاتل‌ُ دید که‌ تو کوچه‌ها پَرسه‌ می‌زنه‌ !

یه‌ حلب‌ نفت‌ این‌ دستش‌ُ

یه‌ قوطی‌ کبریت‌ اون‌ دستش‌ !

می‌گن‌ یه‌ حلقه‌ی‌ نور دور تا دورِ سَرِش‌ داره‌ ،

عینهو بُشقاب‌ پَرَنده‌ !

نقله‌ که‌ عمو عزراییل‌ مُرده‌ وُ

زحمتش‌ اُفتاده‌ گردن‌ِ این‌ بابا !

از همین‌ِ که‌ دیگه‌ هیشکی‌ خنده‌ به‌ لَب‌ نمی‌میره‌ !

از همین‌ِ که‌ صُب‌ به‌ صُب‌ ،

سپورا بیش‌تَر از آشغال‌ جنازه‌ از اون‌ کوچه‌ها جَم‌ می‌کنن‌ !

از همین‌ِ که‌ نون‌ِ مُرده‌شور‌ تو روغنه‌ !

از همین‌ِ که‌ همین‌ِ روزگارمون‌ !