نشو محبوب آن یاری که خود یار کسی باشد

نرو بالای دیواری که دیوار کسی باشد


نکن کاری که با خواری بیافتی در گرفتاری

گرفتاری اگر او هم گرفتار کسی باشد

بسوز ای دل... بساز ای دل... مریض آن کسی بودی

که فکرش را نمی کردی پرستار کسی باشد

اگر این عشق آزار است, عاشق نیستم دیگر

که بیزارم از آن کاری که آزار کسی باشد...