نمی خواستم نام چنگیز را بدانم

نمی خواستم نام نادر را بدانم

نام شاهان را

محمد خواجه و تیمور لنگ

نام خفت دهنده گان را نمی خواستم و

خفت چشنده گان را

می خواستم نام تو را بدانم

و تنها نامی را که می خواستم

ندانستم...