مستند از شراب و لب لعل و رقص و عشق!

تو از شراب و لعل لب و رقص، مستی و...

مشروب می خورند و تو در گوشه ی اتاق

در فکر دوست دختر قبلیت هستی و...

 

بالا می آورند به روی اتاق و شهر

تا تو به دستمال کفی فکر می کنی!

مشروب می خورند و تو در گوشه ی اتاق

به چیزهای مختلفی فکر می کنی

 

لبخند می زنند به هم مثل بچه ها!

داری شبیه این شب بدکاره می شوی

مشروب می خورند و تو در گوشه ی اتاق

از درد گریه می کنی و پاره می شوی

 

آرامش جهان وسط ِ بوسه هایشان

تو نیستی و عاشق ِ نوعی جنونی و...

مشروب می خورند و تو در گوشه ی اتاق

سر را به میز می زنی و غرق خونی و...

 

پیکی که به سلامتی مرگ خورده شد!

تو مست می خوری و کمی مست می زنی

مشروب می خورند و تو در گوشه ی اتاق

به خودکشی آخر من، دست می زنی

 

تبدیل می شود همه چیز ِ جهان به تو

تو گوشه ی اتاقی و در فکر هیچ چیز

مشروب می خورند و تو در گوشه ی اتاق

من در اتاق دورتری مرده ام عزیز...