صدام را اعدام نکنید!

او را به «حلبچه» ببرید

و بگذارید نفس‌های عمیق بکشد.

نفس‌هایی عمیق،

عمیق،

نفس‌هایی به عمقِ گورهای دسته‌جمعی کردستان...

 

صدام را اعدام نکنید!

او را به «شلمچه» بفرستید

و بگویید آن‌قدر گریه کند

تا نخل‌های سوخته‌ی خوزستان

دوباره سبز شوند...


صدام را اعدام نکنید!

او را به مادرانی بسپارید

که هنوز

با هر صدای زنگی گمان می‌کنند

فرزندانِ مفقودشان

به خانه برگشته‌اند...