می‌گَن‌ تو یه‌ شیری‌ ،

یه‌ شیرِ گُنده‌ !

می‌گَن‌ از نعره‌ت‌ گُرگا پِی‌ِ سولاخ‌ موش‌ می‌گردن‌ !

می‌گَن‌ همه‌ی‌ حیوونای‌ جنگل‌ زمین‌ْخورده‌تَن‌ !

می‌گَن‌ حتا پلنگ‌ِ هارِ درّه‌ هَم‌ ،

به‌ یه‌ ضرب‌ِ پنجه‌ت‌ بَندِ !

می‌گَن‌ آرش‌ِ مادرمُرده‌ جون‌ به‌ لَب‌ شُد ،

تا چَن‌ وَجَب‌ به‌ یال‌ُ کوپالِت‌ اضافه‌ شه‌ !

 

می‌گَن‌ تو یه‌ شیری‌ ،

یه‌ شیرِ گُنده‌ !

اما من‌ یکی‌ خوب‌ می‌دونم‌ :

تو یه‌ گربه‌ی‌ دُم‌ بُریده‌ بیشتر نیستی‌ !

یه‌ گربه‌ی‌ خیس‌ِ تیپا خورده‌

که‌ همیشه‌ از زورِ گُشنگی‌ ،

بچّه‌های‌ یه‌ روزه‌ش‌ُ بَلعیده‌ !