برای‌ آغازِ حماسه‌ْ

تنها چَرم‌ْپاره‌یی‌ کم‌ بود !

پَس‌ْ چلنگرِ بی‌باک‌ِ شهرْ

زیرْجامه‌ی‌ چَرمین‌ِ خویش‌ْ را

ـ که‌ حافظ‌ِ عورَتَش‌ْ از جرقّه‌های‌ کوره‌ْ بود ـ

به‌ در آوَردِ بَر سَرِ چوبی‌ْ آویخت‌ْ

تا درفش‌ِ عصیانی‌ِ کاویان‌ْ پدیدْ آیدْ !

بَرده‌گان‌ْ بَر مالِکان‌ِ خودْ شوریدند

و فرمان‌ْرَوای‌ ستم‌ْپیشه‌ی‌ خویش‌ْ را گَردَن‌ْ زَدَندْ

تا آن‌ْ سوی‌ میادین‌ِ خون‌ْآلوده‌ْ ،

چلنگرْ

بیرق‌ِ افتخارش‌ را

ـ که‌ از شَتَک‌ِ خون‌ِ مالِکان‌ْ گُل‌ْگون‌ْ بود ـ

به‌ فرمان‌ْرَوایی‌ دیگر بَخشَدْ

(دَستی‌ْ به‌ عورت‌ِ عریان‌ُ دَستی‌ْ به‌ دَسته‌ی‌ بیرق‌ْ !)

و تکرارِ دوباره‌ی‌ تاریخی‌ْ سُرخ‌ْ را بی‌آغازَدْ !

فریدون‌ْ نام‌ِ تازه‌ی‌ ضحاک‌ْ است‌ْ

و افتخارِ تاریخ‌ِ ما

چیزی‌ْ جُز همان‌ْ زیرْجامه‌ی‌ چَرمین‌ْ نیست‌ْ !