تمام شعرم تقدیم آن کــه باران شد

کسی که فاتح تنهاترین خیابان شد

زمین سگش به بهشت خدا شرف دارد!

اگر کــه عشق دلیل سقـوط انسان شد

دویـد و بـــــاز دویـد و دویــد تــــا برسد

به زن رسید و خود مرد، خط پایان شد

زنی به چشــم پر از انتظار من زل زد

و از قیافه غمگین خود هراسان شد

و مرد قصه همین که نشست و گریه نمود

از این کـه مرد شده تا تو را... پشیمان شد

و زن کــــه تا ابدالدهر بچـــــه می زایید

و مرد که وسط سفره، تکه ای نان شد

و مرد رفت به دنبال آن چه زن نامید

و زن در آخر یک شـــعر تیرباران شد