دیوونه _ منیره حسینی

تماس بدنی ام را تنه می گیرد

نکند فکر می کند

ما هیچ وقت به هم نمی خوریم

و سر این آسایش گاه

به خاطر من شلوغ نشده است ؟!

 

صدایم را به درونم می ریزم

شانه هایم اما آرام نمی شوند

نامرد نمی فهمد

دیوانه ها هم نیاز به توجه دارند

عاشق می شوند

و اگر هر روز

چند دقیقه دیرتر به اتاقم بیاید

آنقدر بلند گریه می کنم

که دل هیچ پرستاری به خندیدنم قرص نشود

دکتر حال من بد است؟

 

دکتر حال من بد است

بد است

بد است

بد است

و فقط  تزریق انگشتان توست

که اگر زیر پوستی هم اثر کند

آرام می گیرم و

زیرجنون برگه ای را امضا نخواهم کرد.

 

پ.ن: با تشکر از خیار شور عزیز برای راهنماییش تو انتخاب عکس...!!!