می‌خوامِت‌ !

این‌ خلاصه‌ی‌ تموم‌ِ شعرای‌ عاشقونه‌ی‌ دنیاس‌ !

تو این‌ زمونه‌ی‌ سِلف‌ سرویس‌ ،

مجال‌ِ این‌ نیس‌ بِرَم‌ تو عالم‌ِ هَپَروت‌ُ 

چشمات‌ُ به‌ فانوسای‌ یه‌ بندرِ دورْاُفتاده‌ تشبیه‌ کنم‌ 

که‌ بی‌ قرارِ برگشتن‌ِ ماهیگیراشه‌ !

یا مثلا" بگم‌ که‌ دستات‌ْ

مث‌ِ کلبه‌ی‌ اَمنی‌ تو دل‌ِ یه‌ جنگل‌ِ اَنبوه‌ِ ،

واسه‌ زندونی‌ِ فراری‌ !

اگه‌ تو این‌ روزگارْ

فُرصت‌ِ شنیدن‌ِ جواب‌ْ سلامت‌ُ داشته‌ باشی‌ْ 

بایس‌ کلات‌ُ بندازی‌ هوا ،

دیگه‌ چه‌ برسه‌ به‌ رَدُ بَدَل‌ کردن‌ِ دِل‌ُ قُلوه‌ 

که‌ این‌ روزا کالای‌ ممنوعن‌ !

بذار دَرِ گوشِت‌ بگم‌ :

می‌خوامِت‌ !

این‌ خُلاصه‌ی‌ تموم‌ِ جُرمای‌ عاشقونه‌ی‌ دنیاس‌ !