حرامم باد

لمسِ تن تو

شهوت است و گناه

حتی اگر خدا عقدمان را ببندد...

 

داغیِ لبت، جهنم من است

حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند

 

هم آغوشی با تو، هم خوابگیِ چرک آلودی ست

حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد...

 

فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است

حتی اگر تو مریم باشی و من روح القدس

 

خاتون من

حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم،

 

یک بوسه

ـ یک نگاه حتی ـ

حرامم باد

اگر تو عاشق من نباشی...