حال من حال و روز خوبی نیست

خسته ام، خسته، او نمی فهمد

این طبیعی ست ببر زخمی را

ببر روی پتو نمی فهمد

 

بین ما مرز درد فاصله بود

مثل یک رشته کوه پیوسته

مثل یک صهیونیست غمگین که

به زنی توی غزه دل بسته

 

من به پایان خویش معترفم

جفت پرواز او نخواهم شد

من همین جوجه اردک زشتم

حتم دارم که قو نخواهم شد

 

خسته ام مثل تیربار از جنگ

مثل تیغ غلاف گم کرده

مثل مردی که نصف دینش را

در میان طواف گم کرده

 

حال من حال تخت جمشید است

حال یک مرزبان ایرانی،

آخرین تیر آخرین سرباز،

آخرین لحظه قبل ویرانی،

 

ترس قبل از شکست را تنها

مرد در حال جنگ می فهمد

حال یک کوه رو به ریزش را

اولین خرده سنگ می‌فهمد

 

زندگی؟! در لباس شعبده باز

سر گرفتی کلاه پس دادی

در ازای مداد رنگی هام

تک مداد سیاه پس دادی

 

زندگی؟! روزهای خوبت هم

مثل این شعر تلخ و دلگیرند

قبل رفتن فقط بلندم کن

شاعران ایستاده می میرند...