بهار رفته،خدا رفته ، عشق من رفته

چقدر گریه کنم؟ آه!  واقعا رفته

 

و باز عقربه  ها مثل پتک میکوبند

تمام ثانیه های شما به زن رفته

 

خدا کند نرسم پس بخواب ساعتِ شوم

همیشه گریه نمودست تا ترن رفته!

 

و دختری که لباس سپید ... پوشیده

و مرد تا ابد الدّهر در کفن رفته

 

و زن که پرچم خود رابه قلّه کوبیده

و مرد خسته،تا آخر لجن رفته

 

و چشم مرد به یک راه پوچ خیره شده

و زن که هر دفعه قبلآ آمدن رفته!