باز هم صبح و ترافیک و من و سختی ها

باز هم صبح و ترافیک و من و سختی ها

باز هم دور تسلسل سر بدبختی ها

 

باز هم وسوسه ی شعر و صف لیوان ها

باز هم شام شب و همهمه ی مهمان ها

 

باز انگار زری رفته کسی را دیده

باز زن دوم حاجی دو قلو زاییده

 

باز بحث است کسی رفته محلل شده است

قیمت نفت ، طلا ، زن ، متحول شده است

 

باز رویای تو کابوس بد بیداری ست

باز افسردگی و حال بدم تکراری ست

 

عشق در لحظه باور به خودش هم شک کرد

رگی از تیغ گذر کرد و غمت را حک کرد

 

بعد تو شک همه دنیای مرا با خود برد

خوره شد امد و احساس قشنگم را خورد

 

شک به تو شک به خودم شک به خود شک حتی

شک به اشکی که چکیده ست دقیقا اینجا

 

بعد تو آنکه نبودم و نبایست شدم

بعد تو هر چه که هر کس نتوانست شدم

 

بعد تو درد بدی بود مونث بودن

سوژه ی خاله زنکهای مقدس بودن

 

سوژه ای منحط و بی دین که شبی سنگ شده

سوژه ای که به خدا باز دلش تنگ شده

 

بعد تو ، دور خودم ، دور خودم چرخیدم

سکه افتاد، خط آمد ، ته خط را دیدم

 

بعد تو عشق من این پاکت سیگار شده

می روم ظرف بشویم که تلنبار شده