بِگَرد ! 

برادر !

بِگَرد...

کیفم‌ُ زیرُ رو کن‌ُ

تموم‌ِ شعرایی‌ که‌ تو دفترم‌ دارم‌ُ آتیش‌ بزن‌ !

تَه‌ِ جیبام‌ُ دربیار !

به‌ لوله ی‌ خالی‌ِ خودکارم‌ خیره‌شو !

دستمالم‌ُ بو کن‌، مبادا بوی‌ عطرِ زنونه‌ بده‌ !

سِجِلدم‌ُ پاره‌ پاره‌ کن‌ !

ساعتم‌ُ کش‌ برو !

(مُفت‌ِ چنگت‌ ! 

آخه‌ عقربه‌هاش‌ فقط‌ ساعتای‌ حبس‌ُ بَرام‌ شمُردن‌ !)

کفشامَم‌ دربیارم‌؟

شلوارم‌ُ چی‌؟

اگه‌ بخوای‌ لُخت‌ِ مادرزاد می‌شم‌ امّا

اون‌ بُمب‌ِ ساعتی‌ که‌ تو مغزم‌ دارم‌ُ

هیچ‌ وقت‌ پیدا نمی‌کنی‌ !