- آن مرد می رود ...

: خُب دیگر چه ؟!

-        می رود ...

سبقت گرفته از خود و از هرچه می رود

 

: اول چه کار کرد ؟

-        از این شهر پوچ رفت

: این ابتدای قصّه ! در آخر چه ؟!

-        می رود

 

: فرضاً که باز بود در بسته ی قفس

تکلیف این پرنده ی بی پر چه؟ می رود ؟!

 

او قول داده بود بماند که زندگی ...

-        آن مرد مُرده است ببین ! گرچه می رود

 

زن بیت بیت توی غزل ایستاده است

مردی ورق زنان ته دفترچه می رود !