ـ این‌ مجسّمه‌ی‌ عاج‌ خیلی‌ قشنگه‌ ! نه‌؟

 

ـ آره‌ ! قشنگه‌ !

وقتی‌ ندونی‌ عاجش‌

مال‌ِ بزرگ‌ترین‌ فیل‌ِ کنگو بوده‌ ،

وقتی‌ ندونی‌ شیکارچیا

گولّه‌ی‌ اوّل‌ُ تو چشم‌ِ فیلی‌ که‌ صاحبش‌ بوده‌ خالی‌ کردن‌ ،

وقتی‌ ندونی‌ بچّه‌ی‌ اون‌ فیل‌

خرطوم‌ِ کوچیکش‌ُ رو صورت‌ِ خونی‌ِ پدرش‌ کشیده‌ وُ

یه‌ قطره‌ اشک‌ از چشای‌ خاکستریش‌ سُر خورده‌ پایین ،

وقتی‌ ندونی‌ که‌ جُفتش‌

اون‌قدر پای‌ نعشش‌ ضجّه‌ زده‌

که‌ خودشم‌ مُرده‌...

اون‌ وقته‌ که‌ این‌ مجسّمه‌ عاج‌

خیلی‌ قشنگ‌ به‌ نظر میاد !

خیلی‌ قشنگ‌...