گفتند:
نگذر از غـــــــرورت، کـــــار خوبی نیست
باید خودت فهمیده باشی یــــار خوبی نیست

 

گفتند:
هرگــــــز لشگـــــرت را دست او نسپـــــــار
این خـــائنِ بالفطره پرچم دار خوبی نیست!

 

سیگــار و تو، هردو برای من ضرر دارید
تو بدتری، هرچند این معیـار خوبی نیست!

 

ترک تو و درک جمـاعت کار دشواریست
تکرار تنهایی ولی تکرار خـــوبی نیست...

 

آزادی از تو، انحصـــــــــار واقعی از من
بازیّ شیرینی ست، استعمـار خوبی نیست

 

از هر سه مردِ بینِ بیست و پنج تا سی سال
هـــــــر سه اسیر دام تو...
آمــــــــــــار خوبی نیست!

 

دیوار مــــــــا از خشتِ اوّل کج نبود، اما
این عشق پیر لعنتی معمـــار خوبی نیست

 

دیـــــــــوارِ من
دیـــــــــــوارِ تو
دیــــــــــوارِ ما
افســــــــوس...
دیوارِحاشا خوب من، دیوارخوبی نیست

 

آرام بــــــــــــــــــــــالا رفتی و از چشمم
افـــــــــ
تـــــــــا
دیــــــــ
من بــــــــــــــاخـــــتـــــــــــــــم؛
هرچند این اقرار خوبی نیست!