ما آدمای ساده‌یی بودیم: 

به ساده‌گیه بره‌هایی که 

بی‌خبر می‌رن دنبالِ قصاب 

به ساده‌گیِ بچه‌هایی که 

شبا خدا رُ می‌بینن تو خواب 


ما آدمای ساده‌یی بودیم: 

وقتی یه عده مگسو رو ماه 

نشون می‌دادن ما باور کردیم 

وقتی می‌گفتن لاک پشتا از ما 

عقب افتادن ما باور کردیم 

 

ما آدمای ساده‌یی بودیم، 

ما آدمای ساده‌یی هستیم، 

از ساده‌گیمون نفس بُریدیم، 

از ساده‌گیمون به شب نشستیم... 

 

ما آدمای ساده‌یی هستیم: 

برای هرکس از آزادی و 

برابری گفت هورا کشیدیم 

بدون فکر و بدونِ تردید، 

همیشه یامُفت هورا کشیدیم 

 

ما آدمای ساده‌یی هستیم: 

تن به سیاست بازی نمی‌دیم 

کاری نداریم به کارِ دنیا 

هر چی پیش بیاد لابد درسته 

با هر جناحی موافقیم ما! 

 

ما آدمای ساده‌یی بودیم، 

ما آدمای ساده‌یی هستیم، 

از ساده‌گیمون نفس بُریدیم، 

از ساده‌گیمون به شب نشستیم...